Archive | March, 2012

నడువు నడువు

31 Mar
నడువు నడువు,

వడి వడిగా విడి విడి అడుగులతో
నిజాల గొడుగుతో 
జీవిత సోరుగులోకి
నడువు నడువు
వడి వడిగా విడి విడిగా.

కలిసి బ్రతుకు, కలిసి మెలుగు
అలసి సొలసి మళ్ళీ పరుగు
ఒంటరిగా ఒంటరి బాటలో
సత్య కాగడా చేబట్టి
అబద్ధాల కలుపుగోలు ప్రక్కన పెట్టి,
నడువు నడువు 
వడి వడిగా విడి విడిగా.
Advertisements

ఇరుకు బ్రతుకు

31 Mar
కాదు కథ  కాదు కల

బ్రతుకు ఇది ఇరుకు బ్రతుకు ఇది 
లేవు లేవు కలలు మా సొరుగులో
అసలు లేవు కళలు మా అరుగులో
ఉన్నదంతా ఒక్క వ్యధ 
అదే గాధ ఆకలి బాధ 
అదే కలా అదే కళా 
అదే జీవిత సంద్రపు తొలి, తుది అల

యవ్వనపు తొలి వల

31 Mar
యవ్వనపు తొలి వల

ప్రేయసి  తొలి కల 
తొలి ప్రియుడి కాంక్ష అలా 
సాగిస్తారు బ్రతుకు ఇలా 
కొలను గట్టు  ముచ్చట్లు 
గడ్డి చాటు అచ్చట్లు 
మట్టి చేత చప్పట్లు 
ఇక పై పడే ఇక్కట్లు
అది కలల కత్తి  ఒర
మనసు మురిపించే వలపు ఎర
రంగులలోకం అది మరి
యవ్వనపు తొలి వల

ప్రేమకై ప్రాకులాట

31 Mar
కలలు కావు నా తలపులు
కానీ అసత్యం కావు నా వలపులు
కోరికలను కౌగిలిలో తీసుకుంటూ
ఆశలతో మదికి ఊపిరినిస్తూ
నిట్టూర్పులను వీడి ఓర్పు తోడుతో
ప్రేమకై ప్రాకులాడే ఒంటరి పావురం 
అది నేనే, అది నేనే అంటోంది మనసులోని కలవరం 
నాకూ ఒక చెలి కావాలి 
స్వేచ్ఛా పంజరం లో విహరించటానికి 

HUGO (2011) – ENGLISH

31 Mar
A movie that begins notoriously and ends nonchalantly. A trip worth taking. 
The name HUGO is the character played by a boy who fixes things. He begins by fixing machines and by the end fixes humans too. It’s a simple and yet so well presented. Director Martin Scorcese who is legendary and has a vision of a genius brings this out beautifully right from the very first frame. The scene where the camera traverses all possible things just to give us the glimpse of where the boy is right at the beginning is in itself a statement and the mood has been set for the ride. 
This in itself seemed to be a Martin Scorcese biopic as the one who had to find himself in his movies. He was not lost or absent, he was there all these years, yet something was missing, something what I loved in Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas was missing and Hugo just brought his touch back. That is, the movie digresses into various subplots and yet the central theme remains a stand out. The whole trip begins with the hint of a girl being avoided for movies. It takes from there on to a different level of discovering a masterpiece and the master behind it.
So in his discovery, there are so many things that unfold and the best part is to know how cinema was made. So I loved this in every way and I wish Scorcese just keeps the film rolling and brings out more adventures like this.
Scorcese made documentaries on great film makers like Kubrick etc.. but this was his greatest tribute to cinema in itself.
A 4/5 for a movie that’s a must watch. I wish it was released in India so that I can catch the 3D fun, but I am happy with the blu ray I got for now.

PATRONIZE TO GO BACK

31 Mar

Patronize, I did all the dirt and the mist
Now, I got myself cleaned up
But, then came an unpredictable twist
To take me back to where I begun
 
Now, I want to run away
To somewhere even if it’s dark
Where it’s better than this place
Coz, this has given nightmares indelible
 
I wish, I could erase my memory
And forget the tragedy, I have been through
But, the indelible mark of the mist
Makes me recede and presents no other way

MUSIC TO ME

31 Mar
Music is the only thing that saves me and helps me survive the trauma the turmoil the mundane the exuberance and the embellishments/trappings.

I discovered this in my loneliness, togetherness. And I am happy that I did coz I can resort to it anytime.

Music completes me in every sense. I have a ear for any kind of song, and shall keep only what I like.

What is left is in my life is to sneak out of the job that I am doing, I hope this will end soon.